ABORT

Abort är när en graviditet avbryts. I Sverige kan kvinnan besluta om abort upp till vecka 18, därefter krävs ett särskilt tillstånd från socialstyrelsen. Om man utför aborten tidigt i en graviditet kan man använda läkemedel, men om aborten utförs senare krävs ett kirurgiskt ingrepp.

Frågan om abort är i många sammanhang tabubelagd och vid en eventuell debatt läggs ofta fokus på att kvinnan har rätt till sin kropp. Men har inte barnet rätt till liv?

Ja till Livets syn på svensk abortsituation

I Sverige aborteras årligen ca. 37’000-38’000 barn enligt socialstyrelsen. Det är ungefär 19 st i timmen varje arbetsdag, året runt.

Att behandla människor i något skede av livet på ett brutalt sätt eller beröva dem livet är svårt att acceptera. Vad abortlagen och den rådande abortsynen gör, är att skilja mellan att vara människa och att ha ett människovärde. Detta får stora konsekvenser och innebär att man inför en mycket farlig princip. Grunden för människovärdet måste vara just detta: det räcker att vara människa. Hur gammal, frisk, stark eller vacker spelar ingen roll. Principen måste vara en människa = ett människovärde. Att det ofödda barnet är litet och inte möjligt att se med blotta ögat innan det föds, är givetvis av betydelse. Därför är det viktigt att synliggöra dem som inte syns och ge en röst åt dem som inte kan höras. Ja till Livet anser att alla människor, oavsett hudfärg, kön, fysiska avvikelser och handikapp äger samma människovärde. Detta gäller såväl födda som ofödda människor.

Ja till Livet arbetar enligt en nollvision för aborter, det vill säga för ett samhälle där ingen efterfrågar abort. Det viktigaste för att nå detta mål är att förändra samhällsklimatet och attityder och åter se det ofödda barnet som en människa med fullt människovärde.

Ett barn eller en cellklump?

Det är medicinskt vedertaget att hela den genetiska uppsättningen blir till vid bekfruktningstillfället, det är då en ny människa skapas. Det är från den stunden den människan äger rätten till liv, den universiella rättigheten vi alla besitter. Alla människor, oavsett hudfärg, kön, fysiska avvikelser och handikapp är lika värda. Detta gäller såväl födda som ofödda människor.

I det ögonblick som mannens spermie och kvinnans ägg blir ett påbörjas ett nytt mänskligt liv. Det är då det bestäms vilken hårfärg, ögonfärg och blodtyp just den individen kommer ha. På en gång delar sig ägget till flera celler, redan efter 18 dagar börjar hjärtat att slå.

När barnet är 8 veckor gammalt har den redan fått sin riktiga form i stort sett och behöver bara växa till.

En del hävdar att barnet i magen är en del av kvinnans kropp. Men Ja till Livet menar att det påståendet inte stämmer. Barnet finns i kvinnan kropp men är samtidigt helt skild

från kvinnan. Barnet är en ny, genetiskt unik och egen individ. Det som gör

att mammans immunförsvar inte identifierar det ofödda barnet och stöter ut det är moderkakan. Utan den är en fortsatt graviditet helt omöjlig. Påståendet att barnet är en del av kvinnan, precis som ett finger eller en tumör, är djupt okunnigt och helt felaktigt.

Rent fysiskt och genetiskt kan man därför mycket tidigt i en graviditet fastställa att det är ett barn. Men de flesta av oss är överens om att människan inte bara är fysisk cellmassa, utan att vi också har en själ eller liknanade. Man kan därför undra när då själen ”flyttar in” i kroppen. Ja till Livet har en övertygelse om att människan blir till i sin helhet redan vid befruktningen.

Livsduglighet

Enligt svensk praxis får inte socialstyrelsen ge tillstånd till sen abort efter vecka 18 om barnet antas vara livsdugligt utanför livmodern. Unikt för Sverige är att vi kan rädda barn som föds i vecka 22, barnet anses därför vara livsdugligt med medicinsk hjälp. Mindre utvecklade länder som Somalia har inte kompetens eller verktyg för att rädda barn som föds så tidigt. Men Somaliska barn är inte mindre människor än svenska barn för det. Alla ofödda barn har lika högt värde och bör tilldelas rätten till liv.

Trots att vi räddar barn som föds i vecka 22 så godkänner Socialstyrelsen sena aborter i vecka 22. Det har under en tid pågått en diskussion kring dessa sena aborter, just för att barnet uppvisar livstecken. Barnmorskor har larmat om att de inte vill assistera vid sena aborter då de inte vet hur de ska hantera att barnet kämpar för att andas när det uttagits från livmodern. Som det är nu läggs barnet i en rondskål och kvävs. Istället för att tillsätta en utredning som kan leda till att sena aborter av detta slag inte ska få ske diskuteras vilka riktlinjer barnmorskorna ska få. Samt om man kan lindra barnmorskornas lidande genom att injicera gift eller liknande i barnet innan hon/han plockas ut ur livmodern.

I Sverige gör vi alltså skillnad på människa och människa. Vissa små människor är värda att räddas i vecka 22 medan andra lämnas i en rondskål för att självdö.

Svårt beslut

För de flesta kvinnor och män som funderar över att utföra en abort är beslutet svårt. Det finns många olika skäl till varför en abort utförs. Ofta kan det bero på att föräldrarna helt enkelt anser att det inte är läge att få barn, eller att prover visat att barnet kan ha någon avvikelse eller funktionsnedsättning eller andra medicinska skäl. Samhället stödjer och uppmuntrar oftast aborter vid tillfällen som dessa.
Men ett samhälle som bara accepterar friska och välkomna barn är ett kallt och omänskligt samhälle. Ja till Livet arbetar för att samhället istället ska ge stöd till kvinnor och familjer så att fler barn ska få chansen att födas. Vi anser att barnet inte ska behöva betala med sitt liv för att dess föräldrar inte har de perfekta förutsättningarna. Vi anser också att alla barn är lika värda oavsett kön eller avvikelser.

Vilken roll har pappan?

Enligt svensk lagstiftning är det endast kvinnan som kan fatta beslut om abort. Men mannens reaktion på graviditeten och gensvar till kvinnan är av stor betydelse i hennes slutgiltiga beslut. Det är svårt att hävda att kvinnans beslut är fritt. Det finns stora studier som visar att det som ytterst avgör kvinnans beslut är yttre påverkan. Viktigast är just hur pappan ser på situationen, men också t.ex. ekonomiska och sociala faktorer spelar stor roll. Dessa är möjliga att påverka och förändra. Faktum är att många kvinnor som gör abort upplever mycket litet av ”frihet”. Många känner sig tvärtom tvingade att göra abort därför att mannen och samhället inte vill ta något ansvar.

Ja till Livet vill uppmana alla pappor att ta en aktiv roll och stötta den blivande mamman vid en graviditet. Det är viktigt att kvinnan inte upplever att hon är ensam, utan att både man och kvinna tar ansvar för det väntande barnet.

Efter aborten

Det talas mycket lite om hur kvinnan mår efter en abort. De forskare som utfört studier på detta kommer till olika slutsatser. Men samtliga studier pekar på att många kvinnor får psykiska besvär efter aborten. Hanna Söderberg, abortläkare, skrev en avhandling efter att ha intervjuat 800 kvinnor som utfört abort. Hennes slutsats var att över hälften av dessa hade fått känslomässiga problem efter aborten.

Den svenska vårdens information till kvinnor som funderar på att abort är att de flesta känner sig lättade, men att man kan känna sig nedstämd. Dock går nedstämdheten över. Det är en förmildning av sanningen och visar istället på att samhället hellre uppmanar till abort än till att föda barnet. Den norska psykiatriken Anne Nordal Broen kom fram till i sin studie att 20% av de kvinnor som utfört abort mådde fortfarande dåligt av den fem år efter att aborten utförts.

Ja till Livet arbetar för att kvinnor och män som utfört abort ska få rätt stöd och hjälp att bearbeta händelsen.

Ja till Livet menar…
Vi på Ja till Livet menar att också ett ofött barn har rätt till liv. Vi har en nollvision för aborter och önskar ett samhällsklimat där alla barn är välkomna oavsett om graviditeten var planerad eller inte. Alla människor oavsett utseende, sjukdomar och kön är lika värda och äger samma rättigheter som du och jag!

LÄS OCKSÅ

 

Livlinan - Stöd och hjälp vid oplanerad graviditet

www.livlinan.nu
Livlinan “stödtelefon för dig som funderar på abort.

 

Ung med Barn Logotyp
www.ungmedbarn.se
Sida för dig som är ung och gravid eller har barn och behöver råd och stöd.