Nej till abort

Fakta om aborter

Översikt av aborter

En abort är ett medicinskt ingrepp som avslutar en graviditet. Det är ett grundläggande vårdbehov för miljontals kvinnor och flickor som kan bli gravida. I hela världen slutar uppskattningsvis 1 av 4 graviditeter i en abort varje år.

Men även om behovet av abort är vanligt, är tillgången till säkra och lagliga aborttjänster långt ifrån garanterad för dem som kan behöva aborttjänster.

Faktum är att tillgång till abort är ett av de mest omstridda ämnena globalt, och debatten grumlas av felaktig information om de verkliga följderna av att begränsa tillgången till denna grundläggande hälsovård.

Här är de grundläggande fakta om abort som alla borde veta

Folk gör abort hela tiden, oavsett vad lagen säger.

Att avsluta en graviditet är ett vanligt beslut som miljontals människor fattar – varje år slutar en fjärdedel av graviditeterna i abort.

Och oavsett om abort är lagligt eller inte, behöver människor fortfarande och regelbundet tillgång till aborttjänster. Enligt ”Guttmacher Institute”, en USA-baserad ideell organisation för reproduktiv hälsa, är abortfrekvensen 37 per 1 000 personer i länder som förbjuder abort helt eller endast i fall för att rädda en kvinnas liv, och 34 per 1 000 personer i länder som i stort sett tillåter abort, en skillnad som inte är statistiskt signifikant.

När de utförs av en utbildad vårdgivare under sanitära förhållanden, är aborter en av de säkraste medicinska ingreppen som finns, till och med säkrare än en förlossning.

Men när regeringar begränsar tillgången till aborter, tvingas människor att ta till hemliga, osäkra aborter, särskilt de som inte har råd att resa eller söka privat vård. Vilket för oss till nästa punkt.

Graviditetstest

Att kriminalisera abort stoppar inte aborter, det gör bara abort mindre säker

Att hindra kvinnor och flickor från att göra abort betyder inte att de slutar behöva en abort. Det är därför försök att förbjuda eller begränsa aborter inte gör något för att minska antalet aborter, det tvingar bara människor att göra osäkra aborter.

Osäkra aborter definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som:

”ett förfarande för att avbryta en oavsiktlig graviditet som utförs antingen av personer som saknar nödvändiga färdigheter eller i en miljö som inte uppfyller minimala medicinska standarder, eller båda.”

De uppskattar att 25 miljoner osäkra aborter äger rum varje år, de allra flesta av dem i utvecklingsländer.

Till skillnad från en legal abort som utförs av en utbildad läkare kan osäkra aborter få ödesdigra konsekvenser. Så mycket att osäkra aborter är den tredje vanligaste orsaken till mödradöd i världen och leder till ytterligare fem miljoner funktionshinder som till stor del kan förebyggas, enligt WHO.

Nästan alla dödsfall och skador från osäkra aborter kan förebyggas

Dödsfall och skador från osäkra aborter kan förebyggas. Ändå är sådana dödsfall vanliga i länder där tillgången till en säker abort är begränsad eller helt förbjuden, eftersom majoriteten av kvinnor och flickor som behöver en abort på grund av en oönskad graviditet inte har laglig tillgång till en abort.

I länder med sådana restriktioner tillåter lagen vanligtvis så kallade snäva undantag från den lagstiftning som kriminaliserar abort. Dessa undantag kan vara när graviditet är ett resultat av våldtäkt eller incest, i fall av allvarlig och dödlig fosternedsättning, eller när det finns risk för den gravida personens liv eller hälsa. Endast en liten andel av aborterna beror på dessa skäl, vilket innebär att majoriteten av kvinnor och flickor som lever under dessa lagar kan tvingas söka osäkra aborter och utsätta sin hälsa och liv på spel.

De som redan är marginaliserade påverkas oproportionerligt mycket av sådana lagar eftersom de inte har några möjligheter att söka säkra och lagliga tjänster i ett annat land eller få tillgång till privat vård. De inkluderar kvinnor och flickor med låg inkomst, flyktingar och migranter, tonåringar, lesbiska, bisexuella kvinnor och flickor, transpersoner eller individer som inte uppfyller könen, minoritetskvinnor eller ursprungskvinnor.

WHO har noterat att ett av de första stegen för att undvika mödradöd och skador är att stater säkerställer att människor har tillgång till sexualundervisning, kan använda effektiva preventivmedel, har säker och laglig abort och får snabb vård för komplikationer.

Bevis visar att abortfrekvensen är högre i länder där det finns begränsad tillgång till preventivmedel. Aborttalen är lägre där människor, inklusive ungdomar, har information om och kan få tillgång till moderna preventivmedel och där omfattande sexualundervisning finns tillgänglig och det finns tillgång till säker och laglig abort på breda grunder.

Aborterat foster

Många länder börjar ändra sina lagar för att möjliggöra större tillgång till abort

Under de senaste 25 åren har mer än 50 länder ändrat sina lagar för att möjliggöra en större tillgång till abort, ibland med insikt om den avgörande roll som tillgång till säker abort spelar för att skydda kvinnors liv och hälsa. Irland anslöt sig till den listan den 25 maj 2018 när dess folk i en efterlängtad folkomröstning röstade överväldigande för att upphäva det nästan totala konstitutionella förbudet mot abort.

Trots trenden mot att reformera lagar för att förhindra dödsfall och skador upprätthåller vissa länder, inklusive Nicaragua och El Salvador, drakoniska och diskriminerande lagar som fortfarande förbjuder abort under praktiskt taget alla omständigheter. Enligt WHO lever faktiskt 40% av kvinnorna i fertil ålder över hela världen i länder med mycket restriktiva abortlagar, eller där abort är lagligt, varken är möjligt eller tillgänglig. I dessa stater är abort förbjuden eller endast tillåten under mycket begränsade omständigheter, eller om det är lagligt, är det inte tillgängligt på grund av flera hinder för tillgång i praktiken.

Även i stater med bredare tillgång till legal abort kan gravida individer fortfarande möta flera restriktioner och hinder för tillgång till tjänster som kostnader, partisk rådgivning, obligatoriska väntetider. WHO har utfärdat teknisk vägledning för stater om behovet av att identifiera och ta bort sådana hinder.

Att kriminalisera eller begränsa abort hindrar läkare från att ge grundläggande vård

Kriminalisering och restriktiva lagar om abort hindrar vårdgivare från att göra sitt jobb ordentligt och från att tillhandahålla de bästa vårdalternativen för sina patienter, i linje med god medicinsk praxis och deras professionella etiska ansvar.

Kriminalisering av abort resulterar i en ”kylande effekt”, där läkare kanske inte förstår lagens gränser eller kan tillämpa begränsningarna på ett snävare sätt än vad lagen kräver. Detta kan bero på ett antal orsaker, inklusive personlig övertygelse, stigma om abort, negativa stereotyper om kvinnor och flickor eller rädsla för straffansvar.

Det avskräcker också kvinnor och flickor från att söka vård efter abort för komplikationer på grund av osäker abort eller andra graviditetsrelaterade komplikationer.

Claire Malone, en ung kvinna från Irland, som redan hade två barn, delade sitt upprörande vittnesbörd med ”Amnesty International Ireland” om hur hennes rätt till hälsa undergrävdes genom att inte ha tillgång till en abort på grund av landets strikta abortlagar.

Claire har ett antal komplexa och livshotande hälsotillstånd, inklusive pulmonell atresi och pulmonell hypertoni och fick sin lunga borttagen 2014. Om kvinnor med pulmonell hypertoni blir gravida löper de stor risk att bli ännu allvarligare sjuka eller dö under graviditeten. Claire vet detta, vilket ledde till att hon begärde abort, en begäran som nekades av hennes läkare eftersom lagen hindrade dem från att göra det.

”Mina läkare sa att de inte kunde erbjuda en abort eftersom mitt liv inte var i fara just då, men det var det. Jag vet att de är bundna av lagen. Men jag kände att om jag väntade tills min hälsa blev så dålig att jag kunde dö, så skulle det vara för sent ändå. Och varför räcker det inte med en risk för min hälsa, så illa som den redan var? Hur mycket måste jag gå igenom innan mina läkare får behandla mig?”

1 av 4 graviditeter leder till abort

Det är inte bara ciskönade kvinnor och flickor som behöver aborter

Det är inte bara kvinnor och flickor (kvinnor och flickor som tilldelades kvinnliga kön vid födseln) som kan behöva tillgång till aborttjänster, utan även intersexpersoner, transkönade män och pojkar och personer med andra könsidentiteter som har en reproduktiv förmåga att bli gravida.

Ett av de främsta hindren för tillgång till abort för dessa individer och grupper är bristen på tillgång till sjukvård. Dessutom, för dem som har tillgång till hälso- och sjukvård, kan de möta stigmatisering och partiska åsikter i tillhandahållandet av hälso- och sjukvård, samt antaganden om att de inte behöver tillgång till preventivmedel och abortrelaterad information och tjänster. I vissa sammanhang rapporterar 28% transpersoner och individer som inte uppfyller könen att de utsätts för trakasserier i medicinska miljöer, och 19% uppger att de nekats sjukvård helt och hållet på grund av sin transpersoners status, med ännu högre siffror bland färgade grupper. Detta beror på många sammanflätade faktorer av fattigdom och ras och relaterad intersektionell diskriminering.

Förespråkare för sexuella och reproduktiva rättigheter och HGBTI-rättighetsaktivister kampanjar för att öka medvetenheten om detta och göra aborttjänster tillgängliga och inkluderande för alla som behöver det utan diskriminering på någon grund.

Att kriminalisera abort är en form av diskriminering som ytterligare underblåser stigmatisering

För det första är nekandet av medicinska tjänster, inklusive reproduktiva hälsotjänster som bara vissa individer behöver, en form av diskriminering.

Kommittén för FN:s konvention om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor (CEDAW, eller fördraget om kvinnors rättigheter), har konsekvent uttalat att restriktiva abortlagar utgör diskriminering av kvinnor. Detta gäller alla kvinnor och personer som kan bli gravida, eftersom CEDAW-kommittén har bekräftat att CEDAW:s skydd, och staters relaterade skyldigheter, gäller alla kvinnor och därför inkluderas diskriminering av kvinnor som är lesbiska, bisexuella och/eller transpersoner, särskilt med tanke på de specifika former av könsdiskriminering de möter.

För det andra är stigmatisering kring abort och könsstereotyper nära kopplat till kriminaliseringen av abort och andra restriktiva abortlagar och policyer.

Blotta uppfattningen att abort är olagligt eller omoraliskt leder till stigmatisering av kvinnor och flickor av bland annat vårdpersonal, familjemedlemmar och rättsväsendet. Följaktligen riskerar kvinnor och flickor som söker abort diskriminering och trakasserier. Vissa kvinnor har rapporterat att de blivit misshandlade och skämda av vårdgivare när de söker aborttjänster eller vård efter abort.

Foster

Tillgång till säker abort är en fråga om mänskliga rättigheter

Tillgång till säkra aborttjänster är en mänsklig rättighet. Enligt internationell lag om mänskliga rättigheter har alla rätt till liv, rätt till hälsa och rätt att vara fria från våld, diskriminering och tortyr eller grym, omänsklig och förnedrande behandling.

Mänskliga rättigheter anger tydligt att beslut om din kropp är dina ensamma – detta är vad som kallas kroppslig autonomi.

Att tvinga någon att fortsätta en oönskad graviditet, eller att tvinga dem att söka sig till en osäker abort, är en kränkning av deras mänskliga rättigheter, inklusive rätten till privatliv och kroppslig autonomi.

Under många omständigheter riskerar de som inte har något annat val än att ta till osäkra aborter också åtal och bestraffning, inklusive fängelse, och kan möta grym, omänsklig och förnedrande behandling och diskriminering i och uteslutning från livsviktig hälsovård efter abort.

Tillgång till abort är därför i grunden kopplad till att skydda och upprätthålla de mänskliga rättigheterna för kvinnor, flickor och andra som kan bli gravida, och därmed för att uppnå social rättvisa och jämställdhet.

Amnesty International anser att alla ska vara fria att utöva sin kroppsliga autonomi och fatta sina egna beslut om sina reproduktiva liv, inklusive när och om de skaffar barn. Det är viktigt att lagar som rör abort respekterar, skyddar och uppfyller gravida personers mänskliga rättigheter och inte tvingar dem att söka osäkra aborter.

För eller emot abort

För abort 1

Abort är en säker medicinsk procedur som skyddar liv.

Dödstalet för legala aborter är 0,7 dödsfall för varje 100 000 aborter. Däremot är det ett till två dödsfall per 100 000 plastikkirurgiska ingrepp, tre dödsfall för varje 100 000 koloskopier och tre till sex dödsfall per 100 000 tonsillektomier. Förlossning har nio dödsfall per 100 000 förlossningar.

”Abortpillret” (Mifeprex) har ett bättre säkerhetsresultat än vanliga receptfria läkemedel inklusive Tylenol, såväl som recept som penicillin och Viagra. Medicinabort (en kombination av Mifeprex och Misoprostol) har en dödlighet på 6,5 dödsfall per en miljon patienter.

"Abortpillret" (Mifeprex)

Graviditetsrelaterade dödsfall hos mödrar kan öka med 20% i amerikanska delstater med abortförbud. Amanda Stevenson, sociologiprofessor vid ”University of Colorado”, Boulder, förklarade,

”Människor med resurser är mer benägna att ta sig ur staten eller ta reda på mer om medicinaborter. Människor som inte kan är mer benägna att ha hälsoproblem, att leva i fattigdom och ha mindre tillgång till resurser.”

Färgade personer är särskilt sannolikt att tillhöra den senare kategorin och därför påverkas de negativt av abortförbud.

Den förutspådda dödsfrekvensen på 20% inkluderar inte de som kommer att dö av illegala aborter eftersom lagliga alternativ inte fanns tillgängliga.

Globalt är 45% av aborterna osäkra, varav 97% sker i utvecklingsländer. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO),

”Bevis visar att begränsning av tillgången till aborter inte minskar antalet aborter; det påverkar dock om de aborter som kvinnor och flickor gör är säkra och värdiga. Andelen osäkra aborter är betydligt högre i länder med mycket restriktiva abortlagar än i länder med mindre restriktiva lagar.”

Mot abort 1

Livet börjar vid befruktningen, vilket gör abort till mord.

Befruktning är det ögonblick då en spermiecell befruktar en äggcell, vilket startar den process av celldelning som skapar en människa.

Tara Sander Lee, ”Senior Fellow” och ”Director of Life Sciences” vid Charlotte ”Lozier Institute”, sa:

”Livet börjar från befruktningsögonblicket när spermierna befruktar ägget, eftersom det skapas en ny, helt distinkt, integrerad organism eller en människa, som kommer att vara biologiskt skild från alla andra livsformer på denna planet.”

Den första cellen är biologiskt distinkt eftersom den har sitt eget DNA som skiljer sig från båda biologiska föräldrarna och alla andra människor.

Att avsluta ett liv är mord juridiskt och etiskt, även ett liv som bara är ett fåtal växande celler vid tidpunkten för döden.

Påven Franciskus förklarade:

”Abort är mord. De som gör aborter dödar… Den tredje veckan efter befruktningen, ofta redan innan mamman är medveten om (att vara gravid), har alla organ redan börjat utvecklas. Det är ett människoliv. Punkt. Och detta människoliv måste respekteras. Det är väldigt tydligt…. Vetenskapligt sett är det ett människoliv.”

Att människor kan möta svårigheter utan abort som ett alternativ ursäktar eller motiverar inte mord.

En läsare av The Atlantic, klargjorde det moraliska dilemmat:

”Jag önskar att jag kunde vara för val eftersom de hemska omständigheter som så många kvinnor möter – som jag inte ens kan föreställa mig att möta – verkar så mycket mer verkliga för mig än rättigheterna för ett foster som inte ens alltid ser mänskligt ut. Men abort är avsiktligt dödande av en människa och vi ser tillbaka med fasa på alla i historien som beslutat att en grupp människor faktiskt inte räknas som människor. Vi kan inte lösa problemet med orättvisor mot kvinnor med mer orättvisa. Vi behöver lösningar som stödjer kvinnor utan att döda foster.”

Abortera foster

För abort 2

Abortförbud äventyrar sjukvården även för dem som inte vill göra abort.

Medicinsk behandling för icke-livsdugliga graviditeter är ofta exakt detsamma som en abort.

Utomkvedshavandeskap uppstår när ett befruktat ägg implanteras någon annanstans än i livmoderhålan. Ungefär en av 50 graviditeter är utomkvedshavande och de är icke-livsdugliga. Blödning från utomkvedshavandeskap orsakade 10% av alla graviditetsrelaterade dödsfall, och utomkvedshavandeskap var den vanligaste orsaken till mödradöd under första trimestern.

Andra graviditeter kan vara icke-livsdugliga, inklusive när det finns liten eller ingen chans för barnets överlevnad när det väl är fött eller om barnet har dött i livmodern. Behandlingen för utomkvedshavandeskap och andra icke-livsdugliga graviditeter är ofta densamma som för en abort.

En av tio graviditeter slutar i missfall. Läkemedlen som används för medicinaborter är den enda behandling som rekommenderas för tidiga missfall. För senare eller komplicerade missfall rekommenderas samma kirurgiska ingrepp som används vid aborter.

Medan vissa abortförbud innehåller specifika undantag för icke-livskraftiga graviditeter och missfall, är andra förbud för vaga för att vara genomförbara. Sjukvårdsleverantörer kan vägra att utföra en procedur som skulle kunna tolkas som en ”onödig” abort av rädsla för ansvar eller åtal.

Med argumentet att läkare och andra använder dem som kryphål för ”onödiga”-aborter, arbetar lobbyister för att eliminera undantag helt, vilket ytterligare skulle äventyra och traumatisera människor som söker vård för farliga medicinska tillstånd.

Vissa farmaceuter har vägrat att fylla i recept för missfall och utomkvedshavandeskap, eftersom läkemedlen även kan användas vid abort. I Texas kan farmaceuter stämmas för att de ”medhjälp till” en abort.

Vidare är förbud en uppförsbacke för preventivmedel och andra vårdrestriktioner. Vissa ser till exempel redan felaktigt på plan B (morgonen efter-piller) som ett abortmedel och funderar på att inkludera det i abortförbud.

Foster i livmodern

Mot abort 2

Legal abort främjar en kultur där livet är disponibelt.

Kardinal Joseph Tobin från Newark, New Jersey, upprepade ett uttalande från påven Franciskus från 2014 som kopplade abort till ”slit-och-slängkultur”, sa kardinal Joseph Tobin från Newark, New Jersey,

”abort representerar ett misslyckande att erkänna det mänskliga livets helgd och främjar en kultur där mänskligt liv i sin mest sårbara ögonblick uppfattas som engångsvara. Ett sådant förslag riktar sig till fattiga kvinnor som behöver en ändamålsenlig lösning på ett komplext problem.”

Tobin har tidigare förklarat legal abort som en ”brutalisering av det amerikanska hjärtat” i paritet med ”avhumaniseringen av papperslösa” invandrare.

Alveda King, före detta delstatsrepresentant för Georgia och systerdotter till Martin Luther King, Jr., kopplade också abort till andra samhälleliga sjukdomar:

”Abort och rasism är båda symptom på ett grundläggande mänskligt misstag. Felet är att tänka att när någon står i vägen för våra önskemål kan vi motivera att få ut den personen ur våra liv. Abort och rasism härrör från samma giftiga rot, själviskhet. Vi skapar bedrägerierna att den andra personen är mindre viktig, mindre värd, mindre mänsklig. Vi är alla fullt ut människor. När vi står inför denna sanning finns det inget som motiverar att behandla de som ser annorlunda ut än oss som mindre värda varelser. Om vi ​​helt enkelt behandlar andra människor som vi skulle vilja bli behandlade, kommer rasism, abort och andra former av omänsklighet att tillhöra det förflutna.”

Som King noterar behandlas vissa foster som mindre värda än människor. Denna ideologi i kombination med legal abort skulle kunna skapa en motivering för designade bebisar, könsurval, avbrytande av funktionshindrade men friska foster och andra egenskaper baserade på aborter. Det kan då även sträcka sig till utvecklingsstörda och äldre i allmänhet.

”Abort är en handling full med potential för eugenisk manipulation”

enligt USA:s högsta domstolsdomare Clarence Thomas.

”Teknologiska framsteg har bara ökat den eugeniska potentialen för abort, eftersom abort nu kan användas för att eliminera barn med oönskade egenskaper, såsom ett visst kön eller funktionshinder.”

Aborterat foster i skål

För abort 3

Abortförbud förnekar kroppslig autonomi, vilket skapar vidsträckta återverkningar.

USA:s finansminister Janet Yellen sa:

”Att eliminera kvinnors rätt att fatta beslut om när och om de ska skaffa barn skulle ha mycket skadliga effekter på ekonomin och skulle sätta kvinnor tillbaka flera årtionden…. ”

”I många fall är aborter gjorda av tonårskvinnor, särskilt låginkomsttagare och ofta svarta, som inte har möjlighet att ta hand om barn, har fått oväntade graviditeter, och det berövar dem ofta möjligheten att fortsätta sin utbildning för att senare delta i arbetsstyrkan.”

Efter att ha nekats abort ökade hushållens fattigdom och varade i fyra eller fler år, vilket resulterade i en oförmåga att täcka grundläggande utgifter inklusive mat, bostad och transport. En nekad abort var förknippad med en sänkt kreditpoäng, ökad skuldsättning och en ökning av negativa offentliga register inklusive vräkningar och konkurser. Hushållen var också mer beroende av statligt stöd. Transpersoner och icke-binära personer som nekas abort kan få ännu värre resultat.

Och konsekvenserna kan bli mycket svårare.

”Om en kvinna i fertil ålder dör får det enorma ekonomiska konsekvenser… Det är någon som samhället har investerat i och som har många produktiva ekonomiska år framför sig”,

enligt David Slusky, docent i nationalekonomi vid University of Kansas.

Ofta tar döden också bort en löntagare och vårdgivare från hushållet.

60% av kvinnor som söker abort hade redan andra barn. Att bli nekad abort försämrade välmåendet för deras äldre barn, inklusive att inte möta barndomens utvecklingsmarkörer.

Kvinnor som nekades abort var mer benägna att få allvarliga hälsokomplikationer, ha dålig fysisk och psykisk hälsa i flera år efteråt och stanna hos våldsamma partners. Kvinnor som nekades abort var mer benägna att uppfostra sina barn ensamma fem år senare.

Turnaway-studien drog slutsatsen,

”Abort skadar inte kvinnor”

och

”Kvinnor som får en önskad abort är mer ekonomiskt stabila, sätter mer ambitiösa mål, uppfostrar barn under mer stabila förhållanden och är mer benägna att få ett önskat barn senare.”

Foster abort

Mot abort 3

Ökad tillgång till preventivmedel, sjukförsäkring och sexualupplysning skulle göra abort onödig.

Aborttalen i USA har sjunkit i vad CDC kallade en ”långsam men stadig takt” sedan en topp 1981. Det året gjordes 29,3 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15-44. Andelen sjönk till 11,4 aborter per 1 000 kvinnor 2019.

Experter bidrar till stor del till minskningen av aborter i USA och på andra håll till den förbättrade säkerheten och tillgängligheten av LARC (långverkande reversibla preventivmedel) inklusive spiral och preventivmedelsimplantat som kan hålla i upp till 10 år.

Tillgång till sjukförsäkring för att betala för preventivmedel bidrog också till att antalet aborter minskade. I och med Obamacare (Patient Protection and Affordable Care Act) försäkrades fler människor med tillgång till gratis eller billiga preventivmedel och reproduktiv vård.

Linda Rosenstock, folkhälsoprofessor i hälsopolitik och ledning vid UCLA, sammanfattade enkelheten i sambandet:

”I USA varje år är ungefär hälften av graviditeterna oavsiktliga och ungefär 40% av dessa leder till abort. Tillgång till preventivmedel leder till färre aborter.”

Dessutom har tonåringar sex senare i livet än sina föräldrar. 38,4% av de amerikanska gymnasieeleverna rapporterade att de har haft sex (en minskning från 54% 1991) och endast 27,4% rapporterade att de för närvarande var sexuellt aktiva (37,5% 1991).

Eftersom användningen av preventivmedel för tonåringar inte har ökat nämnvärt, tillskriver experter nedgången delvis till bättre sexualundervisning. En studie från 2021 fann att studenter som fick omfattande sexualundervisning påbörjade sex senare än studenter som inte deltog i sexupplysning. Ju senare tonåringar har sex, desto mindre chans är det för dem att bli gravida oavsiktligt, vilket leder till färre aborter.

Historiskt sett var abort ett populärt medel för preventivmedel och familjeplanering på grund av bristen på tillförlitliga preventivmedel, utbildning och andra resurser, och det faktum att förlossningen var otroligt farlig. Bättre alternativ finns nu tillgängliga, inklusive effektivare preventivmedel, bättre sjukvård och sjukförsäkring och sexualundervisning för att säkerställa att en oönskad graviditet inte inträffar i första hand.

Foster storlek

Visste du om abort?

  1. Under en stor del av västerländsk historia ansågs abort inte vara en kriminell handling så länge som den utfördes före den första detekterbara rörelsen av fostret, som kan inträffa mellan vecka 13-25 av graviditeten.
  2. År 1821 blev Connecticut den första amerikanska staten att kriminalisera abort.
  3. Dödstalet för legala aborter är 0,7 dödsfall för varje 100 000 aborter. Däremot är det ett till två dödsfall per 100 000 plastikkirurgiska ingrepp, tre dödsfall för varje 100 000 koloskopier och tre till sex dödsfall per 100 000 tonsillektomier. Förlossning har nio dödsfall per 100 000 förlossningar.
  4. Aborttalen i USA har sjunkit i vad CDC kallade en ”långsam men stadig takt” sedan en topp 1981. Det året gjordes 29,3 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15-44. Andelen sjönk till 11,4 aborter per 1 000 kvinnor 2019.
  5. 60% av kvinnor som söker abort hade redan andra barn.

Världens abortlagar

”World Abort Laws Map” är det definitiva rekordet för aborts juridiska status i länder över hela världen. Sedan 1998 har ”Center for Reproductive Rights” tagit fram den här kartan som en resurs för förespråkare, regeringstjänstemän och civilsamhällesorganisationer som arbetar för att främja aborträttigheter som mänskliga rättigheter för kvinnor och flickor* runt om i världen. Kartan kategoriserar aborts rättsliga status på ett kontinuum från allvarlig restriktivitet till relativ liberalitet. Den uppdateras i realtid och återspeglar förändringar i nationella lagar så att människorättsförespråkare kan övervaka hur länder skyddar – eller förnekar – reproduktiva rättigheter runt om i världen.

*Även om den här resursen använder kvinnliga pronomen såväl som termen ”kvinnor och flickor”, inser vi att människor som inte identifierar sig som kvinnor också behöver tillgång till abort.

Helt förbjudet.

För att rädda kvinnans liv.

För att bevara hälsan.

Breda sociala eller ekonomiska grunder.

På begäran (gestationsgränser varierar).