Abort       

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ja till Livets vision är ett samhälle där efterfrågan på abort minimeras, där ingen beskrivs som oönskad och därför gallras bort.

Idag är de flesta överens om att abort innebär ett svårt beslut för kvinnan. Detta beror i grund och botten på att en abort inbegriper inte bara kvinnans eget liv utan också barnets. Man är också överens om att så få kvinnor som möjligt ska behöva genomgå en abort. Hittills har man emellertid inte gjort särskilt mycket åt det faktum att det varje år i Sverige görs över 38 000 aborter.

Synen på människolivet som något oändligt värdefullt och okränkbart från dess tillblivelse gör att Ja till Livet måste hävda en nollvision när det gäller abort.                        

En sådan nollvision kan inte förverkligas utan samhällets gemensamma insatser. Ja till Livet hävdar därför att en realistisk linje där olika insatser måste till för att finna livsbefrämjande lösningar. Viktiga insatser i ett sådant arbete är att sprida kunskap om det ofödda barnet, peka på riskerna med att människovärdet relativiseras (i motsats till ett absolut människovärde), verka för realistiska alternativ vid en oplanerad graviditet, påverka lagstiftningen i riktning mot ett ökat skydd för den ofödde och förändra attityderna till förmån för det ofödda livets okränkbara värde. Detta är Ja till Livets syfte och mål.

Med utgångspunkt från det absoluta människovärdet

Vår vision är ett samhälle där efterfrågan på aborter minimeras och att alternativet att offra människoliv förbehålls situationer där inga andra utvägar finns. Ett samhälle där attityder och lagstiftning utgår från varje människas fulla och okränkbara värde, ett absolut människovärde där ingen ska beskrivas som oönskad och därför gallras bort.

Att tala om att vara "för" eller "mot" abort och försöka indela mänskligheten i dessa två kategorier är grovt och i princip felaktigt. Det finns i själva verket så mycket vi alla kan vara överens om, som resonemanget ovan visar.

Huvudpersonen i abortfrågan - det ofödda barnet

Ytterst få tycker att frågan om det ofödda livets värde är likgiltigt; alla strävar efter att antalet aborter ska minska. Nära nog alla som deltar i debatten ser riskerna med att regelmässigt anlägga en nyttoetisk syn på mänskligt liv, att göra människan till medel istället för mål och att rakt av acceptera ett människovärde som helt avgörs av en eller ett fåtal andra människor. Ändå har Ja till Livet varit nästan ensamma om att våga lyfta fram kärnfrågan och huvudpersonen i dessa etiska frågor - det ofödda barnet.

Ju mer vi lär oss om den ofödde, ju svårare blir det att reducera honom eller henne till ett något, utan ett eget värde. Den fascination de flesta känner inför det mirakel som tillblivelsen av ett barn är måste omsättas i praktisk handling till livets försvar. Där kan Ja till Livet spela en roll - inte bara som en organisation och kunskapsresurs utan också i form av tusentals engagerade medlemmar som känner ansvar, som kan arbeta praktiskt för livet och bidra med olika idéer och söka livsbefrämjande lösningar för kvinnor i nöd och barn i fara.

 

Artiklar om abort

 

Senaste från Bloggen

Stiftelsen Provita har lämnat in en inlaga till Europarådet om bristen på samvet...

Stiftelsen Provita har lämnat in en inlaga till Europarådet om bristen på samvetsfrihet i Sverige. Det gillar vi! http://m.dagen.se/nyheter/fallet-grimmark-ger-nya-argument-i-europaradet/


Fallet Grimmark ger nya argument i Europarådet - Dagen
m.dagen.se
Frågan om samvetsfrihet har hamnat i fokus sedan barnmorskan Ellinor Grimmark nekats anställning då hon inte vill utföra aborter.

Läs mer

Mer från Bloggen

- Ruth Nordström, jurist: Nu tar vi fight för samvetsfrihet! #svpol

- Barnmorskan Ellinor Grimmark går vidare för rätten till samvetsfrihet. "Jag tänk...

- DO anser inte att barnmorskan Ellinor har diskriminerats. Skall en barnmorska tv...

Ung och har frågor om abort!

Här finns info för dig som är ung och vill ha svar om abort!
Läs mer

När börjar hjärtat slå?

Ett barns hjärta börjar slå 4 veckor efter befruktningen! Vill du veta mer?
Fosterutvecklingen

Hur går en abort till?

Läs här om hur aborter utförs.
Läs mer

Hur tidigt kan en graviditet konstateras?

Läs svaret här

Läkare tvingas utföra abort

Har samhället rätt att kräva att läkare skall utföra aborter?
Läs mer här

"Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad…"

Psaltaren 139: 16