SEXUELL HÄLSA

Attityder rörande sexualitet

I alla tider har sexualiteten varit ett laddat ämne och så är det än idag. Det som dock är unikt med dagens samhälle är att sex i alla dess former är mer lättillgängligt än någonsin. Intryck av sex och sexualitet finns några klick bort i mobilen, i musiken, i reklamen och i de filmer och serier vi tittar på. Vår attityd gentemot sexualitet formas av de intryck som möter oss och hur vi ställer oss till dem. Ja till Livet är därför övertygade om att vi måste tala om vilken slags attityd som är hälsosam och som bidrar till en rik och hållbar sexualitet.

Den rådande sexualnormen är ett resultat av den sexuella revolutionen. Revolutionens ideologi var att frigöra människor, främst kvinnor från en bunden sexualitet, och acceptera en allt mer liberal sexualitet. Resultatet är en ökad tolerans gentemot flera sexpartners, pornografi, tidig sexualdebut, och sex utanför en kärleksrelation.
Idén om att frigöra kvinnor och låta dem njuta av sex lika mycket som män är god. Men det faktiska resultatet av den sexuella revolutionen är inte oproblematisk då forskning visat att en sexualnorm utan sunda gränser kan vara skadlig och bidra till ohälsa.

Trots att nuvarande sexualnorm är accepterad av många och lärs ut som norm i våra skolor talar forskningen om något annat. Åsa Kastbom, tillförordnad överläkare på BUP Elefanten i Linköping har i en studie om ungas sexvanor kommit fram till att många far illa av de allt vanligare och tillfälliga sexrelationerna. Kastbom talar om en översexualisering i samhället där normerna ständigt prövas inte minst inom porrindustrin. Hon menar att många ungdomar möter en attityd av att det är helt normalt att ha sex när som helst, med vem som helst och var som helst.

(sexualitet hos barn samt artikel i corren.se)

Tidig sexualdebut

En enkätundersökning med 2200 svenska 15-åringar som publicerats i Scandinavian Journal of Caring Sciences visar tydligt på ett antal riskfaktorer kopplat till tidig sexualdebut. Tonåringar som haft en tidig sexualdebut har enligt studien ett lägre psykiskt välbefinnande än vad jämnåriga har. Särskilt anmärkningsvärt är att det just är flickor som mår sämst.

Ju yngre en person är vid sexualdebuten desto större risk är det att samma person använder droger/alkohol, uppträder våldsamt och har en negativ inställning till skolan.

De konsekvenser som forskningen däremot direkt kan relatera till en tidig sexualdebut är följande:

  • Ökad risk för sexuellt överförbara sjukdomar
  • Ökad risk för sexuellt risktagande
  • Ökad risk att förknippa sex med känslor som ångest och ensamhet
  • Ökat bekräftelsebehov

Flera tillfälliga sexpartners

Rent biologiskt vet vi att under samlag med orgasm utsöndras hormonet oxytocin. Det bidrar till att skapa starka emotionella band med sin partner. Det är bland annat samma hormon som utsöndras i en mamma när hon ammar sitt barn. Om man har flera och tillfälliga sexpartners är det därför inte ovanligt att man upplever känslor som övergivenhet och otrygghet.
Trots att dessa känslor infinner sig är det inte ovanligt att man söker sig till liknande tillfälliga sexuella relationer. Men som resultat ökar lätt känslorna av övergivenhet och otrygghet. Trots att det forskats lite på psykosociala konsekvenser av flera tillfälliga sexpartners visar ändå de studier som gjorts att kvinnor är särskilt utsatta för just emotionella besvär.
Riskerna för sexuellt överförbara sjukdomar ökar också vid flera tillfälliga sexpartners.

Sexuellt överförbara infektioner

Sexuellt överförbara infektioner, eller könssjukdomar som det också heter, överförs främst när slemhinnor möter varandra. Som vid vaginalt sex, analsex och oralsex. Risken för könssjukdomar ökar när en person har flera tillfälliga sexpartners, i synnerhet om man då inte har skyddat sex. Det finns många olika könssjukdomar och information om dessa finns bland annat på 1177.se.

HPV – Humant Papillom Virus

HPV är ett virus som smittar vid sexuell kontakt som kan orsaka cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Viruset finns i över hundra olika typer. Det smittar från person till person och anses vara den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. Olikt andra könssjukdomar utgör inte kondom ett hundraprocentigt skydd utan kan enbart skydda till viss del.

Av alla de cirka hundra olika typer av HPV kan 13 orsaka cancer i livmodern.
Vaccinet Gardasil för HPV ingår numera för flickor i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och rekommenderas från 9 år. Ja till Livet ser en stor problematik kring detta vaccin och den information som ges i samhället om HPV.

Vaccinet som finns för HPV skyddar enbart för två av de 13 typer som kan orsaka cancer. Dessutom är det i stor utsträckning oprövat och flera rapporter visar att det kan ge förödande konsekvenser för den vaccinerade flickan. Bland annat misstänks Gardasil vara orsak till att i övrigt friska flickor drabbats av svimningar, illamående, huvudvärk och spasmer. Danska Tv2 sände en dokumentärfilm i ämnet 26 mars 2015. Här kan du även se en intervju i TV4 med en ung svensk tjej som är gardasilskadad och blev paralyserad av vaccinet.

Ja till Livet vill uppmärksamma föräldrar och kvinnor om att det finns en problematik kring Gardasil och att man bör vara väl medveten om de risker som förknippas med detta ännu mycket oprövade vaccin.

Det enda fullgoda skyddet för HPV är avhållsamhet och att man avstår från flera sexpartners.

Prata om sex med sina barn?

Trots att sexualitet är en naturlig och central del av livet upplever vissa föräldrar det som ansträngande att prata med sina barn om sex. Inte sällan överlåter föräldrar ansvaret för sexualundervisning till skola och ungdomsmottagningar.
Men som förälder har man det yttersta ansvaret för sina barn och är den naturliga guiden in i vuxenlivet. I det uppdraget ingår också vägledning till en hälsosam sexualitet.

Vägledningen till en hälsosam sexualitet innefattar mer än bara ord och ett ansträngt “engångssnack”. Grunden för att göra kloka val avseende sexualitet handlar inte enbart om att man blivit tillsagd vad som är rätt och fel. Istället byggs grunden när du som förälder förmedlar till ditt barn att det är värdefullt, respekterat och bekräftat. Ett tryggt barn som har en god självkänsla har i större utsträckning goda möjligheter att göra hälsosamma val när det ställs inför sin och andras sexualitet.

Läs gärna mer om hur du som förälder kan prata med ditt barn om sex. “Vägled ditt barn till sexuell hälsa” ger dig handfasta tips på hur du pratar om och förmedlar en hälsosam sexualitet utifrån barnets ålder, från 0-14 år.

Hög tid för ny sexualnorm

Den rådande sexualnormen som innefattar tolerans för ett ökat sexuellt riskbeteende bidrar ytterst till ohälsa och otillfredsställelse. Trots att flera påpekar lustfylldheten i flera tillfälliga sexpartners upplever många, i synnerhet kvinnor, en ökad otrygghet och övergivenhet på grund av dessa kontakter. En tidig sexualdebut står också i direkt samband med ohälsa som ökad risk för låg självkänsla, negativa känslor och ökat sexuellt riskbeteende. Också här verkar de psykosociala konsekvenserna i större utsträckning drabba flickor och unga kvinnor. Vidare finns det inget fullgott skydd för könssjukdomar vid sexuellt överförbara infektioner. Det vaccin som delas ut till flickor för livmoderhalscancer är ett tveksamt preparat som bör användas med största försiktighet då larmrapporter visar ett antal mycket allvarliga biverkningar. Det enda fullgoda skydd vid sex för både  fysiska sjukdomar och psykosocial ohälsa som är avhållsamhet och att ha en långvarig sexuell relation.

Vår samtids sexualnorm är ett resultat av den sexuella revolutionen vars huvudsyfte var att frigöra kvinnor. Men med facit i hand kanske det är dags att inse att det istället inneburit en sexuell ohälsa – särskilt för kvinnor. Istället för att riktigt och på djupet frigöra kvinnor har resultatet av den sexuella revolutionen istället bidragit till en ökad bundenhet och utsatthet för just kvinnor.

Sexuell hälsa i praktiken

Ja till Livet förespråkar en sexuell hälsa som innefattar en holistisk syn på människan. Vi behöver återigen tala mer om biologi, hur ett barn blir till och biologiska könsskillnader i sexualundervisningen. Sexualundervisningen ska inte reduceras till en viss seuxalpolitisk ideologi.

Sex handlar om oss och kan inte enbart handla om den egna tillfredsställelsen. Sexualitet innefattar kvinnan, mannen och barnet som kan bli till. Det är ofrånkomligt att separera sex från den livgivande aspekten, det vill säga att ett barn kan bli till. Sker sex i en hållbar relation där båda parter älskar och respekterar varandra finns goda förutsättningar för att också fullfölja graviditeten och låta det barn man tillsammans skapat få leva. Men när sex sker utanför den kontexten och främst utövas för den egna tillfredsställelsens skull kan abort framstå som en utväg ur en oförutsedd situation. Om sex enbart handlar om det egna jaget förväntas man heller inte behöva ta ansvar för någon annan och därför tillskrivs det ofödda barnet låg status utan människovärde.

Inom sexuell hälsa ryms lustfyllt sex där både man och kvinna får njuta av varandras kroppar. Men det sker på bådas villkor och framförallt i en trygg miljö, där både man och kvinna är redo ta ansvar för det barn som kan bli till.

När sex är något man utövar med sin livskamrat och när det handlar om “oss” och om att möta varandras behov och tillfredsställelse finns en bra grogrund för ett hälsosammare liv. Där kan sex vara en komponent till en stärkt relation och ett ökat välmående.

 

Ja till Livet menar…

– att sexuell hälsa innebär sexuellt ansvarstagande där förutsättningarna finns för att en graviditet kan fullföljas och ett barn kan välkomnas

– att sexuell hälsa leder till en hälsosam livsstil och ett minskat antal aborter