LIVSHJÄLP

Ja till Livet vill främja livshjälp – inte dödshjälp. Med livshjälp menas att den enskilda människan ska bli mött med så god behandling och omsorg att livet kan upplevas meningsfullt och värdefullt, trots begränsad livstid och stora ändringar i funktionsdugligheten. Den enskilde ska få hjälp att leva på bästa sätt i egna miljöer, med minsta möjliga fysiska och psykiska plågor så hon/han kan få möta döden på sina egna premisser.

Lindring av smärtor

Vid stöd i livets slut behöver man ta hänsyn till alla människans behov, såväl fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella. Lindring av fysiska smärtor och andra symptom är ofta centralt då döden är nära förestående. Vården av döende patienter behöver ha ett annat mål än den behandling som sker av patienter som förväntas bli friska.

Ångest, depression, fysiska smärtor, känslan av att vara överflödig och till börda för andra kan bli så överväldigande att hjälplösheten kan ta överhand. Det kan leda till att patienten önskar få hjälp att avsluta livet.

Den vårdgivandes uppgift blir då att ge den enskilde hjälp att lindra smärtorna och omsorg om de psykiska, andliga och existentiella frågorna som kan uppkomma. Livshjälp är att betrakta som motsats till aktiv dödshjälp.

Texten har utformats med utgångspunkt i
Ja till Livets systerorganisation  Menneskeverd.
Se www.menneskeverd.no.

Ja till Livet menar…
Den enskilda människan bör bli mött med så god behandling och omsorg att livet kan upplevas meningsfullt och värdefullt, trots begränsad livstid och stora ändringar i funktionsdugligheten